جستجوی ساده دامنه | جستجوی چند دامنه

برای انتقال دامنه خود به ما می توانید در قسمت زیر به ازای هر خط یک دامنه را وارد کنید - دامنه شما نباید شامل www. یا http:// باشد.


لطفا کارکترهایی که در عکس زیر مشاهده میکنید وارد کنید . این مورد برای جلوگیری از ارسال های خودکار به کار میرود.

TLD Min. سالها ثبت نام انتقال تمدید کردن
.ir 1 100,000Rial 0Rial 100,000Rial
.com 1 450,000Rial 0Rial 450,000Rial
.net 1 480,000Rial 0Rial 480,000Rial
.org 1 460,000Rial 0Rial 460,000Rial
.info 1 480,000Rial 0Rial 480,000Rial
.biz 1 430,000Rial 0Rial 430,000Rial
.us 1 340,000Rial 0Rial 340,000Rial
.asia 1 490,000Rial 0Rial 490,000Rial
.name 1 370,000Rial 0Rial 370,000Rial
.co.ir 1 100,000Rial 0Rial 100,000Rial
.net.ir 1 100,000Rial 0Rial 100,000Rial
.org.ir 1 100,000Rial 0Rial 100,000Rial
.ac.ir 1 100,000Rial 0Rial 100,000Rial
.gov.ir 1 100,000Rial 0Rial 100,000Rial
.id.ir 1 100,000Rial 0Rial 100,000Rial
.sch.ir 1 100,000Rial 0Rial 100,000Rial
.ایران 1 100,000Rial 0Rial 100,000Rial