یافتن کالاها و سرویسها

R-unlimited
فضا: نامحدود
ترافيك نامحدود
تعداد کل اکانت : نامحدود
سایر امکانات: نامحدود

سیستم عامل: Centos
استفاده از کنترل پنل: cPanel
وب سرور : LiteSpeed
آنتی شل و اسکنر : eXploit Scanner
هارد سرور: Enterprise class

* برای سفارش از دامنه بین المللی استفاده نمایید
* سرویس جهت مصرف هاست اشتراکی می باشد
750,000Rial ماهانه
7,500,000Rial سالانه
14,250,000Rial دوساله (دامنه رایگان)
21,000,000Rial سه سالانه (دامنه رایگان)
R-60
فضا: نامحدود
ترافيك نامحدود
تعداد کل اکانت : 60 عدد
سایر امکانات: نامحدود

سیستم عامل: Centos
استفاده از کنترل پنل: cPanel
وب سرور : LiteSpeed
آنتی شل و اسکنر : eXploit Scanner
هارد سرور: Enterprise class

* برای سفارش از دامنه بین المللی استفاده نمایید
* سرویس جهت مصرف هاست اشتراکی می باشد
550,000Rial ماهانه
5,500,000Rial سالانه (دامنه رایگان)
10,450,000Rial دوساله (دامنه رایگان)
15,400,000Rial سه سالانه
R-40
فضا: نامحدود
ترافيك نامحدود
تعداد کل اکانت : 40 عدد
سایر امکانات: نامحدود

سیستم عامل: Centos
استفاده از کنترل پنل: cPanel
وب سرور : LiteSpeed
آنتی شل و اسکنر : eXploit Scanner
هارد سرور: Enterprise class

* برای سفارش از دامنه بین المللی استفاده نمایید
* سرویس جهت مصرف هاست اشتراکی می باشد
450,000Rial ماهانه
4,500,000Rial سالانه
8,550,000Rial دوساله (دامنه رایگان)
12,600,000Rial سه سالانه (دامنه رایگان)
R-20
فضا: نامحدود
ترافيك نامحدود
تعداد کل اکانت : 20 عدد
سایر امکانات: نامحدود

سیستم عامل: Centos
استفاده از کنترل پنل: cPanel
وب سرور : LiteSpeed
آنتی شل و اسکنر : eXploit Scanner
هارد سرور: Enterprise class

* برای سفارش از دامنه بین المللی استفاده نمایید
* سرویس جهت مصرف هاست اشتراکی می باشد
350,000Rial ماهانه
3,500,000Rial سالانه
6,650,000Rial دوساله
9,800,000Rial سه سالانه (دامنه رایگان)

Language: